KPMG: ‘Hypotheekadvies kan goedkoper met efficiënter aanvraagproces’

0

Bijna drie maanden na de oplevering door KPMG heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties het eindrapport ‘Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming’ gepubliceerd. Daarin merkt KPMG op dat het aanvraagproces van de hypotheek efficiënter ingericht kan worden.

Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming is al langer toegestaan (AFM-leidraad Dienstverlening op maat), maar voor veel adviseurs bleef onduidelijk wat nu precies wel en wat niet kan. Om de kaders voor dit verkorte advies te verduidelijken is in opdracht (2021) van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, door KPMG een onderzoek uitgevoerd. Hier zijn ook partijen zoals Adfiz, OvFD, Verbond van Verzekeraars en Vereniging Eigen Huis bij betrokken.

Het onderzoek dat KPNG heeft uitgevoerd geeft inzicht in de mogelijkheden om tijd te besparen bij het hypotheekadvies voor verduurzaming. Uitgangspunt blijft dat de kredietverstrekking verantwoord is en past binnen de leennormen. Het verkort advies is via een pilot getest in de praktijk. Zowel adviseurs als hun klanten zijn volgens het ministerie van BZK positief. “Het verkorte advies bespaart gemiddeld 3 uur. Daardoor zal dit advies voordeliger zijn voor woningeigenaren die willen verduurzamen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal naar aanleiding van het onderzoek het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ aanpassen. Hierdoor krijgen hypotheekadviseurs duidelijke handvatten voor de mogelijkheden voor dienstverlening op maat (verkort advies)”, aldus het ministerie in een toelichting.

Door het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming op te nemen in de leidraden wordt volgens KPMG ook gehoor gegeven aan de roep van de adviesmarkt om een duidelijk kader op te stellen. Door het maximale leenbedrag van 25.000 euro periodiek te indexeren wordt volgens de aanbeveling van KPMG geborgd dat het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming een (financieel) relevante optie blijft.

Tijdsreductie 191 minuten

In 2021 zette toenmalig minister Hoekstra een streep door de kennis- en ervaringstoets bij hypotheekverhogingen tot 25.000 euro voor verduurzaming. Adfiz gaf destijds aan dat dit het level-playingfield tussen execution-only en advies verder zou aantasten. Adfiz: “Voor dit laatste punt gaf de minister aan in gesprek te gaan met de sector over verkort hypotheekadvies voor verduurzaming. Om hier vorm aan te geven kreeg KPMG de opdracht om daar onderzoek naar te doen. KPMG heeft eerst in kaart gebracht wat de processtappen zijn in een volledig hypotheekadvies. Vervolgens is gekeken welke stappen geschrapt zouden kunnen worden als het hypotheekadvies alleen over verduurzaming gaat, waarbij maximaal 25.000 euro geleend wordt. Dit heeft geleid tot een verkort advies voor verduurzaming waarin minder processtappen zijn opgenomen. Vervolgens heeft KPMG in een aantal praktijksituaties getest wat de tijdswinst is die het schrappen van deze processtappen oplevert.”

Weergave verkort hypotheekadvies (KPMG):

De versimpelde en weggelaten processtappen zorgen volgens KPMG voor een tijdsreductie van gemiddeld 191 minuten (ca. 15% reductie van het reguliere hypotheekadvies). De relatief grootste tijdsreductie ten opzichte van het reguliere hypotheekadvies wordt volgens de onderzoekers behaald in de onderdelen ‘opstellen rapport’ (63 minuten) en ‘afronding advies’ (42 minuten). “De dossierbemiddeling tussen adviseurs en hypotheekverstrekkers blijft een onderdeel van het proces dat veel tijd kost, ongeacht of het een verkort hypotheekadvies of een regulier hypotheekadvies betreft. De verwachting is dat hier nog tijdsreductie te behalen valt. Mede hierdoor ziet de totale tijdsreductie momenteel enkel toe op het adviesgedeelte van het proces”, aldus KPMG.

Weergave aanpassingen (KPMG):

AFM-publicatie afwachten

Volgens Adfiz is met dit onderzoek meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek advies kan worden verstaan. “Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar de AFM zal de mogelijkheid van verkort advies voor verduurzaming nu ook opnemen en toelichten in hun publicatie ‘Dienstverlening op maat’. Het rapport geeft handvatten voor wat er verstaan kan worden onder verkort hypotheekadvies en hoe daarmee omgegaan kan worden. Het is daarbij vooral belangrijk dat je als adviseur goed kunt uitleggen aan de klant, en eventueel aan de AFM, waarom sommige adviesstappen beperkt kunnen worden of zelfs kunnen worden overgeslagen. En het is zaak dat goed vast te leggen in het adviesdossier, zodat het – indien nodig – later te reconstrueren is.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.