Duur rentefoutje voor Merius

0

De Geschillencommissie van Kifid moest onlangs beslissen of Merius een door de klant geaccepteerde rentemiddelingsofferte mocht aanpassen omdat er een foutief rentevergoedingspercentage in stond. Dat mocht niet en dus hoeft de klant 15 jaar lang 0,21% minder te betalen dan Merius zou willen.

‘De fout was niet zo evident dat deze de consumenten moest opvallen’

De consumenten hebben bij Merius een rentemiddelingsofferte aangevraagd en verkregen. Zij hebben zich met deze offerte akkoord verklaard en deze aan de geldverstrekker geretourneerd. Na een controle heeft Merius geconstateerd dat er een fout in de offerte is geslopen. De geldverstrekker stelde zich vervolgens op het standpunt dat zij niet aan het aanbod in de offerte kan worden gehouden, omdat haar wil en de door haar gedane verklaring niet met elkaar overeenstemden. De commissie gaat hierin niet mee en oordeelt dat de consumenten er in de gegeven omstandigheden op mochten vertrouwen dat het rentepercentage dat in de offerte werd vermeld juist was. De vordering wordt toegewezen. Dit ondanks dat een van de klagers kredietacceptant van beroep is.

De zaak

Klagers hebben samen een bestaande hypothecaire geldlening bij Merius. Op 30 juli 2020 heeft Merius aan hen een rentemiddelingsofferte uitgebracht, die beiden op dezelfde dag hebben ondertekend en geretourneerd aan Merius. In de offerte staat het actuele rentepercentage van de nieuwe rentevaste periode (1,58%) en een rentevergoedingspercentage van 0,02%. Samen is dat een rente van 1,60% na rentemiddeling voor alle drie de leningdelen van in totaal 278.223 euro. Op 5 augustus 2020 heeft Merius geconstateerd dat een foutief aanbod is gedaan. Bij brief van 10 augustus 2020 heeft de geldverstrekker klagers daarover geïnformeerd en een nieuw, correct aanbod tot rentemiddeling toegezonden. In die correcte offerte is een rentevergoedingspercentage van 0,23% vermeld. Tussen het foutieve en het correcte percentage zit dus een aanzienlijk verschil van 0,21%.

Op 13 augustus 2020 laten klagers weten niet akkoord te zijn met het nieuwe aanbod. Zij zijn van mening dat het aanbod uit de eerste offerte bindend is. Merius wijst de klacht op 17 september 2020 af. De dag erop laten klagers opnieuw weten het standpunt van Merius niet te delen. Dan doet Merius op 24 september 2020 het voorstel om 25% van het verschil in rente aan klagers te vergoeden. Die zijn hiermee niet akkoord gegaan.

Het verweer

Klagers vorderen bij Kifid nakoming van het renteaanbod van 30 juli 2020 en compensatie voor de te veel betaalde rente per 1 september 2020. In hun beleving kwamen de rentepercentages in de voorbeeldberekening dicht in de buurt van de percentages die in de offerte werden vermeld. Dit gaf dan ook geen aanleiding om de berekening na te lopen. Bij de beoordeling van het renteaanbod zeggen klagers enkel gekeken te hebben naar de hoogte van het uiteindelijke rentepercentage. En hoewel een van beiden kredietacceptant is, behoort het maken van berekeningen niet tot haar werkzaamheden.

Volgens Merius hadden haar klanten kunnen zien dat er in de offerte een fout rentepercentage was vermeld, omdat een rentevergoedingspercentage van 0,23% nogal verschilt van een rentevergoedings-percentage van 0,02 %. Dit strookt volgens de geldverstrekker ook niet met een resterende looptijd van 100 maanden. In de offerte is tevens toegelicht op welke wijze Merius het rentevergoedingspercentage berekent. Op basis daarvan acht de geldverstrekker het dan ook logisch dat klanten het een en ander waren gaan narekenen. Voor Merius speelt daarbij ook een rol dat een van de klanten kredietacceptant van beroep is. Gegeven al deze omstandigheden hadden zij er niet op mogen vertrouwen dat de offerte van 30 juli 2020 juist was.

De uitspraak

Bij het beantwoorden van de vraag of consumenten gerechtvaardigd erop mochten vertrouwen dat de rente 1,60% zou gaan bedragen, verwijst de commissie naar artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek. Concreet komt de inhoud daarvan erop neer dat Merius in beginsel gehouden is aan de offerte die zij aan heeft uitgebracht, ook indien deze offerte een fout bevatte. Als voorwaarde geldt dat de consumenten er redelijkerwijs op mochten vertrouwen dat deze offerte de werkelijke bedoeling van Merius weergaf.

De vraag die bij de commissie voorligt is dus of er bij de consumenten twijfel moest bestaan omtrent de juistheid van het rentevergoedingspercentage zoals vermeld in de offerte van 30 juli 2020. De commissie vindt dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord. “Gelet op de uitleg die de consumenten hebben gegeven is het denkbaar dat zij enkel hebben gekeken naar het rentepercentage dat zij uiteindelijk na rentemiddeling zouden gaan betalen. Het rentevergoedingspercentage is slechts een ‘tussenstap’ in de berekening voor het vaststellen van de rente na rentemiddeling. De term ‘rentevergoedingspercentage’ is geen term van algemene bekendheid, zodat de consumenten daarbij geen vraagtekens hoefden te hebben.”

Verder gaat de commissie mee met de constatering van klagers dat de variabelen in de voorbeeldberekening en de variabelen in de offerte dicht bij elkaar in de buurt kwamen. “Anders dan door Merius wordt gesteld, is de commissie van oordeel dat de consumenten niet gehouden waren om te controleren of de berekening in de offerte wel juist was. De fout was niet zo evident dat deze de consumenten moest opvallen. Dat consument I werkzaam is als kredietacceptant maakt dit niet anders.”

Conclusie

Merius moet haar verplichtingen op grond van de offerte van 30 juli 2020 nakomen, waarbij voor alle drie de leningdelen een rentevastperiode is overeengekomen van 180 maanden tegen een tarief van 1,60% vanaf 1 september 2020.

De rente die de consumenten vanaf die datum te veel hebben betaald, dient door Merius aan hen te worden vergoed.

Deze uitspraak is een bindend advies en gepubliceerd op 2 april 2021.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.