Consultatiereacties Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

0

Veel partijen hebben tot de laatste dag gewacht om hun visie te geven op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. De consultatie sloot vrijdag. In totaal heeft het ministerie van Financiën 18 openbare reacties op het concept ontvangen. Enkele opvallende passages uit de gegeven reacties.

Marktpartijen en andere belanghebbenden konden uiterlijk vrijdag 13 augustus reageren op de voorgestelde aanpassingen, samengebracht in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. Het verzamelbesluit heeft onder andere betrekking om het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) ten aanzien van provisietransparantie en het vervallen van de kennis- ervaringstoets bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming tot maximaal 25.000 euro. Hieronder enkele opvallende passages uit de 18 openbare reacties op de internetconsultatie concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2021.

Reactie NVHP

De NVHP wil niet dat consumenten straks zonder kennis- en ervaringstoets op basis van execution only hun hypotheek kunnen verhogen tot maximaal 25.000 euro, als dit bedrag wordt ingezet voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in en rondom de eigen woning. Hoewel het concept veel breder gaat, beperkt de NVHP haar reactie tot het voorstel om de kennis- en ervaringstoets te laten vervallen in eerdergenoemde situatie.

Het doel, versnelling van energiebesparende maatregelen, heiligt naar het oordeel van de NVHP niet alle middelen. “Indien vanuit de centrale overheid het beleid er al op gericht is, dat consumenten hun schuldpositie vergroten om hun woning te verduurzamen, dan zou verwacht mogen worden dat dit gepaard gaat met flankerend beleid. Dat ontbreekt hier.”

Lees hier de consultatiereactie van de NVHP

Reactie Adfiz

Het voorstel om de kennis- en ervaringstoets voor dit specifieke doel te laten vervallen, krijgt ook bij Adfiz de handen niet op elkaar. De brancheorganisatie presenteert een tweetal alternatieven, waarbij de consumentenbescherming niet in het geding is.

Adfiz-directeur Enno Wiertsema vindt de nieuwe voorgestelde regels rondom actieve transparantie bij schadeverzekeringen ‘evenwichtig’. Deze moeten het voor consumenten makkelijker maken zich te informeren, schrijft hij. “Tegelijkertijd is het cruciaal rekening te blijven houden met de risico’s van wegvallende solidariteit en een ongelijk speelveld. Door de juiste balans te houden kan voorkomen worden dat transparantie leidt tot nieuwe toegangsdrempels en uitholling van adviesdienstverlening. Zoals de regels nu voorgesteld worden is dit goed in balans”, aldus Wiertsema. “Het is nu belangrijk deze balans te behouden, en niet door te slaan door bijvoorbeeld transparantie voor te schrijven nadat de consument voor een bepaalde dienstverlening heeft gekozen en met het initiële advies het grootste deel van die dienstverlening al heeft ontvangen.”

Lees hier de consultatiereactie van Adfiz 

Kostprijsmodel

Adfiz begrijpt de aanpassing van het kostprijsmodel die in het besluit is opgenomen vanuit het oogpunt van voorkoming van onnodige extra lasten. “We missen echter de zo gewenste reparatie van het gelijk speelveld door in het kostprijsmodel ook de kosten van nazorg op te nemen (van de basis informatieverplichtingen op grond van Wft zorgplicht tot uitgebreid actief klantbeheer) en zo niet langer toe te staan dat directe aanbieders deze kosten meenemen in de premie of rente van het product.”

OvFD

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) vindt het voorstel om de kennis- en ervaringstoets te laten vervallen onverantwoord en absoluut niet in het belang van de consument. De brancheorganisatie pleit in haar consultatiereactie daarom voor het handhaven van de kennis- en ervaringstoets. “Wet- en regelgeving moet consequent zijn en het onderhavige voorstel om de kennis- en ervaringstoets te schrappen getuigt meer van willekeur en lijkt uitsluitend gedreven om het politieke doel uit het Klimaatakkoord te behalen waarbij alle andere risico’s uit het oog worden verloren.”

Indien het voorstel om de kennis- en ervaringstoets te laten vervallen in stand blijft, vraagt de OvFD het ministerie om een verplichte en expliciete waarschuwing in artikel 80e BGfo op te nemen, zoals: “Let op: U krijgt geen advies en loopt daarmee financiële risico’s”.

Lees hier de consultatiereactie van de OvFD

Reactie NVB

In tegenstelling tot de NVHP, OvFD en Adfiz is de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) positief over het schrappen van de verplichte kennis- en ervaringstoets voor de ophoging van de hypotheek bij verduurzaming. In de consultatiereactie schrijft de NVB: “Met deze wijziging worden de drempels voor woningeigenaren om te verduurzamen verlaagd. Wij onderschrijven de ontwikkeling om verduurzaming toegankelijker te maken. Daarbij geldt dat kredietverlening altijd verantwoord moet zijn en overkreditering moet worden voorkomen.”

Lees hier de consultatiereactie van de NVB

Reactie AFM

Het niet langer vaststellen middels de kennis- en ervaringstoets of een consument mogelijk advies nodig heeft teneinde de stap naar een hogere schuld zo klein mogelijk te maken, is wat de AFM betreft geen verantwoorde weg om verduurzaming te stimuleren. In haar consultatiereactie geeft de toezichthouder het ministerie van Financiën ter overweging mee om eerst in kaart te brengen voor welke klantgroepen mogelijk een verkeerde prikkel ontstaat. “Een hypotheek is een complex financieel product en een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben. De AFM mist een onderbouwde analyse van het veronderstelde gebrek aan risico’s voor consumenten om verkeerde keuzes te maken wanneer zij gestimuleerd worden dit execution only te doen. Met een bovengrens van 25.000 euro is sprake van een significante verhoging het hypothecair krediet. Het ligt meer voor de hand dat voor sommige consumenten de afweging tussen de looptijd, kosten en voorwaarden van het krediet en het rendement van (een combinatie van) energiebesparende maatregelen moeilijk zelfstandig te maken zijn.”

Provisietransparantie

De AFM is voorstander van actieve provisietransparantie waarbij de consument vóór het aangaan van de overeenkomst wordt geïnformeerd over de nominale hoogte van de provisie voor het product of de producten die hij aanschaft. De in het Wijzigingsbesluit gemaakte keuzes wijken af van hoe de AFM actieve provisietransparantie voor zich ziet. “Door actieve provisietransparantie vorm te geven op het niveau van categorieën van schadeverzekeringen in plaats van verzekeringsproducten, en met gemiddelde percentages in plaats van nominale bedragen, vrezen wij dat niet alle doelen van actieve provisietransparantie worden gerealiseerd. Zoals eerder aangegeven is alleen het bekendmaken van gemiddelde provisies per productsoort, al dan niet uitgedrukt in percentages, niet afdoende. Uit inzichten op het terrein van consumentenbedrag blijkt dat nominale bedragen meer aanspreken dan percentages. Als een consument op de hoogte is van de concrete nominale hoogte van de betaalde provisie, kan hij zich een beeld vormen over de dienstverlening die hij voor dit bedrag kan verwachten. Dit zal veel minder het geval zijn bij de generieke vorm waar nu voor gekozen is.”

Aanbrengvergoedingen

Ook ten aanzien van de keuze om actieve provisietransparantie alleen te laten gelden voor de particuliere markt en niet voor de zakelijke markt, heeft de AFM een andere zienswijze. Wel ondersteunt de AFM het voorstel dat directe aanbieders kenbaar moeten maken welke aanbrengvergoedingen zij betalen aan derden én het voorstel om van zowel directe aanbieders van schadeverzekeringen als adviseurs en/of bemiddelaars te vragen kenbaar te maken wat de kenmerken van hun dienstverlening zijn.

Lees hier de consultatiereactie van de AFM

Reactie Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars wijst de door het Ministerie van Financiën voorgestelde vormgeving van provisietransparantie bij schadeverzekeringen af. “Met deze voorgestelde uitwerking verwachten wij niet het gewenste doel te bereiken”, valt te lezen in de consultatiereactie. Het Verbond pleit ervoor om het exacte nominale provisiebedrag gefaseerd actief transparant te maken. Verbond-directeur Richard Weurding verwijst vervolgens naar een discussie in de markt over de vraag of niet ook de tekencommissie bij het volmachtkanaal actief transparant zou moeten worden gemaakt. “Tekencommissie is bedoeld als beloning voor uitbesteding, maar het risico op het optreden van een waterbedeffect is reëel. Veel bemiddelaars hebben immers een huisvolmacht. Graag zouden wij hierover open in overleg willen gaan met alle betrokken partijen.”

Reactie NVGA

Deze off-topic opmerking van het Verbond zorgde bij de NVGA voor gefronste de wenkbrauwen. “De NVGA vindt het spijtig te constateren dat sommige marktpartijen deze consultatie aangrijpen om hun zienswijze ten aanzien van volmachtbeloning in de discussie te betrekken, waaronder het Verbond van Verzekeraars. Hierover is niet eerder met de NVGA gesproken. Wij hopen niet weer een dossier te hebben met het Verbond waarin wij tegenover elkaar komen te staan. De NVGA focust zich liever op het verder professionaliseren van het volmachtkanaal en de samenwerking daarin met onze businesspartners”, zegt NVGA-voorzitter Ron Gardenier.

Lees hier de consultatiereactie van het Verbond van Verzekeraars

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.